Privacy

 

Het doel van het Privacyreglement van Freeset is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen in de AVG. Dit reglement is van toepassing op alle producten en diensten van Freeset.

 

1. Algemene uitgangspunten

1. Freeset stelt een tool beschikbaar om via data-aggregatie inzicht te krijgen in de financiële situatie van mensen met geldzorgen. Het doel is om risicovolle of problematische financiële situaties te signaleren, bij cliënten en hulpverleners, zodat snel passende acties kunnen worden ondernomen om armoede te bestrijden.

2. De tool kan alleen worden ingevuld door de cliënt: diegene die inzicht wil krijgen in zijn/haar financiële situatie en die de Freeset tool daarvoor wil gebruiken. De cliënt kan daarbij worden ondersteund door een hulpverlener: diegene die de cliënt helpt om een risicovolle of problematische financiële situatie te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld iemand zijn van de gemeente, een bewindvoerder, een schuldhulpverlener, een werkgever, een buurthuismedewerker, iemand van de kerk of moskee, een familielid of een kennis die samen met de cliënt de gegevens invult en gebruikt. Dat betreft gegevens over wie de cliënt is en wat hij doet (naam, adres, leeftijd, burgerlijke staat, beroep, studie, enzovoorts) en financiële gegevens (inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen).

3. Freeset gebruikt de gegevens om een analyse van de financiële situatie van de cliënt te maken. Deze analyse wordt alleen met de cliënt en de hulpverlener gedeeld. De analyse zal alleen met anderen worden gedeeld als de cliënt daar toestemming voor geeft.

4. Freeset mag de gegevens ook gebruiken om andere analyses te maken, maar alleen als die gegevens geheel anoniem en niet herleidbaar tot personen zijn. Deze analyses kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om inzicht te krijgen in de omvang van armoedeproblematiek in een bepaalde gemeente of wijk of om de effectiviteit van overheidsbeleid te beoordelen.

 

 

 

2. Voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens

1. Freeset verwerkt persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige manier.
2. Freeset gebruikt en verwerkt persoonsgegevens alleen voor de doelen waarvoor ze zijn verkregen.
3. Freeset kan persoonsgegevens gebruiken voor kwaliteitsdoeleinden. Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt en niet aan derden verstrekt.
4. Freeset waarborgt dat persoonsgegevens veilig zijn opgeslagen en alleen voor bevoegden beschikbaar zijn.

 

3. Verwerking van persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:

(a) er is toestemming van de cliënt;
(b) de gegevensverwerking is noodzakelijk:
- voor het nakomen van een wettelijke verplichting,
- ter bescherming van vitale belangen, essentieel voor iemands leven of gezondheid. Dit is alleen van toepassing als Freeset client niet om toestemming kan vragen om zijn of haar gegevens te verwerken. Bijvoorbeeld wanneer er acuut gevaar dreigt maar iemand bewusteloos is of mentaal niet in staat is om toestemming te geven,
- voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen die ergens in wet- of regelgeving zijn opgenomen en worden erkend en beschermd. Dat kan ook in een ongeschreven rechtsregel of rechtsbeginsel zijn.

2. Gegevens over gezondheid zijn bijzondere persoonsgegevens. Deze, en andere bijzondere persoonsgegevens, worden alleen verwerkt als dit noodzakelijk is voor de analyse van de financiële situatie. Het doorgeven van deze gegevens aan derden gebeurt alleen met expliciete, schriftelijke toestemming van de cliënt.

 

4. Informatieverstrekking aan cliënten

 1. In haar tool geeft Freeset aan welke (persoons)gegevens de cliënt moet invullen om de data die nodig zijn voor de financiële analyse bij derden te kunnen opvragen.
 2. Freeset vermeldt bij het gebruik van de tool of en hoe zij (persoons)gegevens en andere informatie zal opslaan en verwerken.
 3. Freeset zal de (persoons)gegevens en andere informatie en de daarop gebaseerde analyses niet delen met een andere partij dan de cliënt en de hulpverlener, behalve als de cliënt daar specifiek toestemming voor verleent.

 

5. Recht op inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens

 1. 1. De cliënt kan alle gegevens die in de tool zijn opgeslagen te allen tijde via zijn/haar persoonlijke portaal inzien.
 2. 2. De cliënt mag alleen zijn/haar eigen gegevens inzien. Gegevens van anderen worden niet verstrekt.

 

6. Recht op aanvulling, correctie of verwijderen van persoonsgegevens

 1. 1. De gegevens in de tool mogen door de cliënt worden aangevuld met eigen verklaringen.
 2. 2. De cliënt kan om correctie van gegevens vragen als deze feitelijk onjuist of onvolledig, niet noodzakelijk voor de analyse van de financiële situatie, of in strijd met een wettelijk voorschrift zijn.
 3. 3. De hulpverlener zorgt dat een beslissing tot correctie zo snel mogelijk wordt uitgevoerd.
 4. 4. De cliënt kan via zijn/haar persoonlijke account te allen tijde zijn/haar gegevens verwijderen. Freeset stelt hulpverlener van de verwijdering op de hoogte.

 

7. Gegevens bewaren

 1. 1. Persoonsgegevens die niet door de cliënt zijn verwijderd worden door Freeset uitsluitend geanonimiseerd bewaard en gebruikt voor data-analyse.

 

8. Klachten

Als de cliënt van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet of onvoldoende worden nageleefd of een andere reden heeft tot klagen, kan hij/zij zich, in deze volgorde wenden tot:

 • de hulpverlener,
 • de Functionaris Gegevensbescherming van Freeset, via contact@freeset.nl
 • de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

9. Richtlijn hoe te handelen bij het doorbreken van geheimhouding

 1. 1. Wanneer met de cliënt geen specifieke afspraken zijn gemaakt over informatieverstrekking aan derden of het inschakelen van hulp, moet de privacy zoveel mogelijk gerespecteerd en gewaarborgd blijven. De hulpverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Deze is zwaarwegend maar niet absoluut. In het belang van de cliënt kan hiervan worden afgeweken, toestemming van de cliënt hoeft niet van doorslaggevende betekenis te zijn.
 2. 2. De hulpverlener kan te maken krijgen met conflicterende belangen (bijvoorbeeld privacy van een cliënt tegenover eisen uit de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling). De afweging om geheimhouding te doorbreken wordt gemaakt op basis van de volgende criteria:
  • Is alles geprobeerd om toestemming van de cliënt te krijgen?
  • Levert het niet doorbreken van de geheimhouding of het niet geven van informatie belangrijke schade op voor anderen?
  • Kan de schade op anderen worden voorkomen of worden beperkt wanneer de geheimhouding of zwijgplicht wordt doorbroken?
  • Brengt de geheimhouding en zwijgplicht de hulpverlener in gewetensnood?
  • Is er een andere weg om de probleemsituatie op te lossen zodat het doorbreken van geheimhouding of zwijgplicht niet nodig is?
  • Als gekozen wordt voor informatieverstrekking aan derden, het doorbreken van geheimhouding of zwijgplicht dan gebeurt dit in zo beperkt mogelijke mate.
 3. 3. Doorbreken van geheimhouding of zwijgplicht zonder toestemming of buiten medeweten van de cliënt vindt alleen plaats wanneer overleg is gepleegd met de leidinggevende en deze vooraf instemt.
 4. 4. De cliënt zal achteraf zoveel mogelijk op de hoogte worden gebracht van het doorbreken van geheimhouding of zwijgplicht. Terugkoppeling en berichtgeving achteraf gebeurt altijd in overleg met de leidinggevende.

 

10. Wijzigingen, inwerkingtreding en inzage van dit reglement

 1. 1. Dit privacyreglement wordt eens per drie jaar gereviseerd, tenzij ontwikkelingen aanleiding geven dit vaker te doen.
 2. 2. Het privacyreglement van Freeset is openbaar en beschikbaar op de website freeset.nl/privacy